Fakta om Skandias försäljning av den löpande kapitalförvaltningsverksamheten

Försäljningen av Skandias löpande kapitalförvaltning till Den norske Bank (DnB) har givit upphov till ett antal frågor, oklarheter och missförstånd i media. Med anledning därav översändes här fakta kring de vanligaste frågorna. Frågorna och svaren ingår i den interna information som tillställts medarbetarna i Skandiakoncernen.

Det finns två viktiga skäl, dels utvecklingen av marknaden för kapitalförvaltning och dels Skandias långsiktiga strategi.

Under senare år har marknaden för kapitalförvaltning förändrats snabbt. Marginalerna för förvaltarna är pressade och stordrift har blivit viktigare. Samtidigt sker en förskjutning i vad som är den strategiskt viktiga delen i förvaltningen. Att definiera förvaltningsuppdraget – att bestämma placeringsinriktning och principer – har blivit strategiskt viktigare än att genomföra uppdraget. Skandia Liv har sett den utvecklingen och har därför metodiskt byggt upp sin egen kompetens i att formulera, styra och utvärdera förvaltningsuppdrag. Därmed är det idag möjligt att kunna behålla full kontroll och makt över strategi, placeringsinriktning och ansvar gentemot kunder och innehav, utan att själv behöva äga produktionen av den löpande förvaltningen.

Skandias strategi är att vara ett globalt sparandeföretag. Med den strategin är det en kärnkompetens att upphandla, att formulera strategi och uppdrag för och att följa upp kapitalförvaltning. Skandia är idag världens största köpare av kapitalförvaltning. Och vi tror att det är rätt strategi att hellre vara störst och bäst i världen på att köpa, styra och leda kapitalförvaltning än att vara en liten aktör inom löpande förvaltning.

Nej. Precis som också de flesta analytiker och investerare har konstaterat är detta ett logiskt steg. Det följer av den långsiktiga strategin att utveckla Skandia till en ledande global producent av sparandelösningar. Försäljningen är en naturlig del i den strategin. Skandia leder utvecklingen av tjänster och produkter inom långsiktigt sparande, samtidigt som vi arbetar med breda allianser av underleverantörer och partners vad gäller kapitalförvaltning och distribution

DnB arbetar aktivt med strategin att växa internationellt inom kapitalförvaltning med en stark nordisk bas. DnB är en stabil och seriös aktör som dessutom delar Skandias värderingar och starka krav på kontroll och styrning över verksamhet och strategier. Det innebär att genom att sälja till DnB kan vi förvissa oss om att den löpande kapitalförvaltningens organisation och struktur hålls intakta och de höga anspråk som ställs av Skandia Liv och kapitalförvaltningens andra uppdragsgivare.

Den löpande kapitalförvaltning som nu säljs till DnB har ägts av Skandia och inte av det ömsesidiga bolaget Skandia Liv. Under en lång följd av år har Skandia investerat och byggt upp verksamheten, vars värde idag kan sägas bestå av medarbetare, strukturer, system och kunder. Kontrakten med Skandia Liv är en del, men långt ifrån hela stocken av kundkontrakt. Att i det läget säga att försäljningsvärdet inte tillfaller ägaren utan en en del av kunderna vore orimligt och dessutom olagligt. En sådan överföring skulle innebära en olaglig vinstutdelning från Skandia.

Det som säljs är produktionen av den löpande kapitalförvaltningen i Skandia Asset Management.

Alla Skandia Livs kunders sparmedel- placeringstillgångar i Skandia Liv i form av exempelvis aktier ägda och registrerade i Skandia Livs namn- säljs inte. Ej heller säljs Skandia Livs kunder eller kundrelationer och därmed heller inte Skandia Livs ansvar och åtaganden mot sina kunder. Försäljningen omfattar heller inte förvaltningen av aktieinnehav i ledande svenska företag, förvaltningen av onoterade aktier och förvaltningen av fasighetsinvesteringar.

Den löpande förvaltningen kommer att ske på samma sätt, efter samma principer, med samma styrning och efter samma beslutsvägar som tidigare. Skandia Livs ansvar gentemot kunder och för förvaltningen är odelat och oförändrat. Det är just bara ägandet av produktionen av denna löpande förvaltning som ändrats. Skandia Liv har under de senaste 15 åren kunnat ge sina kunder en genomsnittlig årlig ränta på 13 procent. Att forsatt ge ledande hög avkastning och service kommer även fortsättningsvis vara Skandia Livs huvudprioritet.

Att arbeta så här är heller ingenting nytt inom Skandia. Skandiakoncernen har i kraft av att vara världens största upphandlare av kapitalförvaltningstjänster en stor erfarenhet och mycket stark ställning när det gäller att upphandla sådana tjänster med stark kontroll och till konkurrenskraftiga villkor.

Flytträtten är en viktig principfråga. Sedan årsskiftet är det dessutom lagligt att genomföra en sådan rätt för livförsäkringskunder. Att hitta en praktisk lösning på flytträtten är dock komplicerat, speciellt om en sådan rätt inte skall leda till avsevärt lägre återbäringsränta. De ömsesidiga försäkringsbolagen bygger på långsiktig solidaritet mellan olika försäkrade. Att hitta en bra ordning för flyttningsrätten reser därför rättvisefrågor när det kommer till fördelning av räntor och kostnader mellan dem som flyttar och de som inte gör det. Skandia Liv arbetar dock på dessa viktiga principfrågor i syfte att hitta en flytträtt som uppfyller rimliga rättvisekrav.

Nej. All ägarstyrning avseende Skandias Livs aktier kommer även i framtiden att handhas av Skandia Liv. Det är såldes direkt fel att påstå att Skandia Liv släpper sin ägarroll till DnB och att det blir maktskifte i många svenska storbolag eller att makten över ägandet i svenska företag "emigrerar". Skandia Liv kommer självfallet inte att behöva ta några direktiv från DnB om hur Skandia Liv skall uppträda på bolagsstämmor i bolag där Skandia Liv äger aktier.

Nej. Förvaltningsavtalet med Den Norske Bank har enhälligt godkänts av Skandia Livs styrelse.

Förvaltningsavtalet och försäljningen av kapitalförvaltningsverksamheen har särskilt granskats av Skandia Livs revisorer, också av den revisor som förordnats av Finansinspektionen. Denne har i en särskilt rapport till Finansinspektionen inte haft någon erinran mot förvaltningsavtalet eller försäljningen.

Skandia styrelse har också inhämtat en oberoende "fairness opinion", avseende försäljningen av kapitalförvaltningsverksamheten, för att förvissa sig om att villkoren varit rimliga och marknadsmässiga.

Finansinspektionen har på förhand informerats om försäljningen av kaptialförvaltningsverksamheten och Skandia Livs förvaltningsavtal och på grundval av denna information under hand förklarat att man inte har någon erinran mot transaktionerna.

Detta framgår också av ett särskilt pressmeddelande från Finansinspektionen.

Ytterligare upplysningar kommunikationschef Carl-Henrik Knutsson, tfn 08-788 25 00Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned: